Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

ประกาศเจตจำนงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2

# Title Version Description Size Hits Download
บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศเจตจำนงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 281.96 KB 59 Download
Open
ประกาศเจตจำนงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ฉบับภาษาไทย 423.67 KB 39 Download
Open
ประกาศเจตจำนงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ฉบับภาษาจีน 300.30 KB 41 Download
Open
ประกาศเจตจำนงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ฉบับภาษาอังกฤษ 418.46 KB 30 Download
Open
เรื่อง แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 1.49 MB 33 Download
Open
บันทึกข้อความ เรื่อง แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 บันทึกข้อความ เรื่อง แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 303.14 KB 32 Download
Open
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ประจำปีงบประมาร พ.ศ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. ๒๕๖๑ 14.02 MB 31 Download
Open
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 5.56 MB 31 Download
Open
รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2.81 MB 26 Download
Open
[บันทึกข้อความ] ขออนุญาติเผยแพร่แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.พบ [บันทึกข้อความ] ขออนุญาติเผยแพร่แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.พบ.2 และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 294.31 KB 27 Download
Open
[บันทึกข้อความ] รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต [บันทึกข้อความ] รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 310.05 KB 27 Download
Open

842527
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1965
1287
8312
825823
32487
32288
842527
IP: 54.226.4.91
2019-05-25 14:33