30 C
Tha Yang
วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 13, 2020

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๖๑๓๐

เบอร์โทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

กลุ่มอำนวยการ
032 461752 ต่อ 121, 203

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
032 461752 ต่อ 200 – 202

กลุ่มบริหารงานบุคคล
032 461752 ต่อ 300 – 302

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
032 461752 ต่อ 400 – 402

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
032 461752 ต่อ 500 – 502

กลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
032 461752 ต่อ 800

เบอร์แฟกซ์
032 461752 ต่อ  204

แผนผังอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แผนที่ Google Map สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2