25 C
Tha Yang
วันจันทร์, สิงหาคม 10, 2020

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู

กระบวนการย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2196 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บันทึกข้อตกลง เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “สายงานศึกษานิเทศก์” สำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

บันทึกข้อตกลง เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “สายงานบริหารการศึกษา” สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

บันทึกข้อตกลง เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “สายงานบริหารสถานศึกษา” สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (กรณีตำแหน่งว่าง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานราชการสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ

หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา