25 C
Tha Yang
วันจันทร์, สิงหาคม 10, 2020

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562