25 C
Tha Yang
วันจันทร์, สิงหาคม 10, 2020

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทน