25 C
Tha Yang
วันจันทร์, สิงหาคม 10, 2020

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

สรุปรายงานความพึงพอใจต่อการให้การบริการการขอใช้ห้องประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปีงบประมาณ 2562

สรุปรายงานความพึงพอใจต่อการให้การบริการการขอใช้ยานพาหนะส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปีงบประมาณ 2562

รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ความพึงพอใจกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 2562