25 C
Tha Yang
วันจันทร์, สิงหาคม 10, 2020

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน