25 C
Tha Yang
วันจันทร์, สิงหาคม 10, 2020

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการขอใช้รถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลสถิติการขอใช้ห้องประชุม ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563

กราฟสถิติการใช้บริการกลุ่มบริหารงานบุคค

ข้อมูลเชิงสถิติ การจ่ายเงินทดรองสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลและต่าการศึกษาบุตร (One-Stop Service) ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ 2562

บัญชีการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาฝึกทักษะตามสื่อ 60 พรรษา ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส

บัญชีการจัดสรรงบประมาณ จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา โครงการงานพัฒนาจริยคุณ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 12 – 13 กรกฎาคม 2561

[กลุ่มนโยบายและแผน] ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ประจำปี 2562

[กลุ่มบริหารงานบุคคล] ทะเบียนคุมบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

[กลุ่มนโยบายและแผน] ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ประจำปี 2562