25 C
Tha Yang
วันจันทร์, สิงหาคม 10, 2020

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการโรงเรียนสุจริต)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาส่วนร่วม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

มาตรการป้องกันการรัรบสินบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2