25 C
Tha Yang
วันจันทร์, สิงหาคม 10, 2020

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 1

รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 2

รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 3

รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 4

รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 5

รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 6

รายงานโครงการป้องกัน
กิจกรรมปลูกป่า ปีงบประมาณ 2561

รายงานโครงการป้องกันกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ปีงบประมาณ 2561

รายงานโครงการป้องกัน กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2561

รายงานโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปีงบประมาณ 2561