25 C
Tha Yang
วันจันทร์, สิงหาคม 10, 2020

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการโรงเรียนสุจริต)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 (1)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 (2)