30 C
Tha Yang
วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 13, 2020

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

null

นางสุภัตรา ชะเอม

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 08-1571-2595

null

นางฉันทิสา พุ่มไสว

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ : 08-1644-9887

null

นางสาวพรทิพย์ พงษ์เกตุกรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ : 08-1795-4417

null

นางนพภาภรณ์ ปุยทอง

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

เบอร์ติดต่อ : 08-6756-8579

null

นางสาวโสภารัตน์ คงนุ่ม

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

เบอร์ติดต่อ : 08-9296-7157

null

นางณัฎฐา สุขสา

นักจิตวิทยา ชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ : 08-6392-6463

null

นายสมโพธิ สุวรรณรัตน์

ผู้รับจ้างฯ (งานธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 09-1872-9237