32 C
Tha Yang
วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 13, 2020

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

null

นางณัฏฐิยา แก้วถาวร

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เบอร์ติดต่อ : 09-7290-8668

null

นายตรีภพ เทียนฟัก

ผู้รับจ้างฯ (งาน ICT)

เบอร์ติดต่อ : 08-6384-9325

null

นายอร่าม โพธิ์ตระกูลชัย

ผู้รับจ้างฯ (งาน ICT)

เบอร์ติดต่อ : 06-4886-9959